Statut

/Statut
Statut 2018-06-05T07:40:58+00:00

Statut

Stowarzyszenia Kluczborska Grupa Biegowa

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Kluczborska Grupa Biegowa”, zwane dalej stowarzyszeniem.

 2. Siedzibą stowarzyszenia i jego organów jest miasto Kluczbork.

§ 2

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony.

 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3

 1. Stowarzyszenie działa na terenie Gminy Kluczbork oraz na obszarze Unii Europejskiej.

 2. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

  1. propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu;

  2. propagowanie zdrowego trybu życia, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz promocji zdrowia;

  3. inicjowanie i rozwijanie masowych imprez biegowych, a także innych imprez sportowych;

  4. inicjowanie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych zmierzających do upowszechniania biegania i innych form ruchu;

  5. działalność charytatywna;

  6. promocja regionu Gminy i Powiatu Kluczbork;

  7. propagowanie kultury fizycznej w zakładach pracy i instytucjach

  8. krzewienie turystyki i krajoznawstwa,

  9. organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,

  10. organizowanie imprez kulturalnych i sportowych,

  11. ochrona i promocja zdrowia,

  12. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

  13. działalność na rzecz mniejszości narodowych,

  14. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

  15. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

  16. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

  17. promocja i organizacja wolontariatu,

  18. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,

  19. inne cele działania wynikające z potrzeb społeczeństwa,

  20. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

  21. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

§ 6

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację cyklicznych spotkań biegowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym;

 2. Organizację i wspieranie organizacji imprez biegowych oraz triathlonowych na terenie Kluczborka i powiatu kluczborskiego;

 3. Prowadzenie działań integrujących środowisko osób aktywnie uprawiających sport w tym biegaczy, triathlonistów, kolarzy, pływaków;

 4. Promowanie miasta Kluczbork i powiatu kluczborskiego, poprzez uczestnictwo w licznych imprezach biegowych na terenie kraju i poza jego granicami

 5. Współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej oraz władzami sportowymi

 6. Organizowanie wyjazdów dla członków Stowarzyszenia na imprezy sportowo-rekreacyjne na terenie kraju i za granicą

 7. Podejmowanie inicjatyw budowy ścieżek biegowych oraz tras tartanowych

 8. Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia i innych form prezentacji Stowarzyszenia w Internecie

 9. Udział w akcjach charytatywnych podczas zawodów biegowych

 10. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze, zmierzającą do pogłębianie wiedzy na temat biegania, a także wymianę doświadczeń związanych z tą formą aktywności fizycznej

 11. działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;

 12. organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji;

 13. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom, w tym samorządom;

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  1. Członków zwyczajnych,

  2. Członków wspierających,

  3. Członków honorowych.

 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne z zastrzeżeniem, że osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie jest pozbawiona praw publicznych.

 2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§ 9

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 11 oraz oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

 3. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Może jednak wspierać działalność Stowarzyszenia swoim głosem doradczym. W pozostałym zakresie członek wspierający posiada takie same prawa jak członek zwyczajny

§ 10

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

 2. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 3. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

 4. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 13.

§ 11

 1. Kandydat, który chce wstąpić do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu oraz o zobowiązaniu do opłacania składek, a ponadto:
  1. osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
  2. osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
 1. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 2. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego

Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 12

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
  1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
  4. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
  4. regularnego opłacania składek.

§ 13

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na wskutek:
  1. dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej na ręce Zarządu, śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
  2. likwidacji członka będącego osoba prawna,
  3. wykluczenia.
 1. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
  1. Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek lub innych zobowiązań przez okres dłuższy niż 9 miesięcy,
  2. postepowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem, nieprzestrzegania postanowień i uchwał Stowarzyszenia,
  3. działania na szkodę Stowarzyszenia.
 2. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 3. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3. stosuje się odpowiednio.
 4. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3. i 4. przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 14

Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

b) Zarząd Stowarzyszenia,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 15

  1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie

Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzi

głosowanie jawne.

  1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią kadencje do czasu

wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji

Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

  1. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z

powodu:

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b) pisemnej rezygnacji,

c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

  1. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed

upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu

kadencji.

  1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w

sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoja funkcje do czasu wyboru

innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 16

  1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

  1. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co

najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały

mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

 1. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być

wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

§ 17

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
 2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego

Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.

 1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.
 2. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 18

 1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:

a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności

Stowarzyszenia,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności

minionej kadencji,

e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium

ustępującemu Zarządowi,

f) wybór Prezesa i Członków Zarządu,

g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,

h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

j) ustalanie wysokości składek członkowskich,

k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego

majątku,

l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

m) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w

innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

 1. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony.

Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i

Sekretarza, którzy dalej prowadza obrady.

§ 19

 1. Zarząd składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów oraz jeśli to konieczne od 1 do 3 innych członków.
 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.
 3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 20

 1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania,

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarzadzanie jego majątkiem,

c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z

zastrzeżeniem § 23 ust. 6,

g) uchwalanie regulaminu Biura.

 1. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami

podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 1. Zarząd dokonuje podziału czynności miedzy swoich członków w sprawach

niewymagających kolektywnego działania.

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
 2. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudnia
 3. pracowników,

którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

 1. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Sekratarza oraz innych członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej

działalności Zarządu,

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie

absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.

 1. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
 2. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:

a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 1. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemna rezygnacja członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 22

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie, mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 23

 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. Majątek służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
  1. dotacji,
  2. składek członkowskich,
  3. środków otrzymanych od sponsorów,
  4. darowizn,
  5. zapisów i spadków,
  6. dochodów z własnej działalności,
  7. dochodów z majątku.
 3. Uiszczanie składek członkowskich oraz ich wysokość reguluje stosowna uchwała.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
 2. Następujące czynności zarządzania majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
  1. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
  2. nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
  3. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
  4. wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
  5. rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
  6. przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 24

 1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
  1. członków Stowarzyszenia i jego organów,
  2. pracowników Stowarzyszenia,
  3. małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
  4. osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) – d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 3. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d).

§ 25

 1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 26

 1. Stowarzyszenie może by
 2. rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 16 nie stosuje się.
 3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
 4. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz Gminy Kluczbork.
 5. Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kluczborska Grupa Biegowa

§ 27

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 ze zm.)